18.01.2017

Müftülüğümüz

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ

MÜFTÜ: Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerini
düzenleyen ve denetleyen kişidir. İl ve ilçe müftüleri, bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder, din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetir ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetler.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6002 Kabul Tarihi: 1/7/2010

MADDE 8- Başkanlığın taşra
teşkilatı, il ve ilçe müftülükleri ile doğrudan Başkanlığa bağlı dinî yüksek
ihtisas merkezleri ve eğitim merkezlerinden oluşur.

İl ve ilçe kuruluşlarının başında birer müftü bulunur. İl müftüleri Diyanet İşleri
Başkanlığına, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlıdır. 10/6/1949 tarihli
ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır. İl ve ilçe müftüleri,
bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder, din hizmetlerini, dini
müesseseleri yönetir ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip denetler. İl
ve ilçe müftülüklerinde ihtiyaca göre şube müdürlükleri kurulabilir.

Müftülük kursu, staj, rotasyon, hizmet içi eğitim, terfi ve performans ölçütlerine
ilişkin usul ve esaslar ile dinî yüksek ihtisas merkezleri, eğitim merkezleri,
Kur’an kursları ile yurt ve pansiyonların çalışma usul ve esasları yönetmelikle
düzenlenir.”

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*)

Madde 89- Başkanlık taşra kuruluşu, il ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerinden  meydana gelir.

Müftülüklerin Görevleri

Madde 90- İl ve ilçe müftülüklerinin görevleri şunlardır:

a) İslâm Dininin itikat, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işlerini yürütmek,

b) (Değişik: 17/04/2006 tarihli ve
27 sayılı onay) 
Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetler ile her türlü
basın ve yayın vasıtalarından yararlanarak cami içinde ve dışında toplumu dini
konularda aydınlatmak; müftünün de en az haftada bir defa vaaz edeceği şekilde  üçer aylık vaaz ve irşat programları hazırlamak,

c) Vaaz ve hutbe konularını tespit etmek ve gerektiğinde hutbe metinleri hazırlamak,

d) Müftülük hizmetleri için ihtiyaç  duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak,

bunları yönetmek, temizlik, bakım ve onarımlarını yapmak ve denetlemek,

e) Kur’an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılış, eğitim ve öğretim işlerini ve diğer işlemlerini yürütmek, bu yerleri yönetmek ve denetlemek,

f) Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) İl müftülükleri için cami ve mescit gibi dini yapı alanlarına ilişkin imar planlarında ve değişikliklerinde ilgili mercilere görüş bildirmek,

h) İmar mevzuatına uygun olmak şartıyla, il, ilçe ve kasabalarda inşa edilecek camiler için izin vermek; cami yaptıracak hakiki veya hükmî şahıslara yol göstermek, yardımcı olmak ve kıble tespitini yapmak,

ı) Cami ve mescitlerin ibadete açılış beratlarını vermek ve hakikî veya hükmî şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek ve denetlemek,

j) Dini soruları yazılı veya sözlü olarak cevaplandırmak,

k) Ramazan ayı ile diğer dini gün ve geceler için mukabeleler ve özel programlar

hazırlamak ve uygulamak,

l) İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek,

m) Medenî Kanuna göre akdedilen nikâhtan sonra olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dinî merasimini icra etmek,

n) Başkanlık yayınları ile Başkanlıkça satışı uygun görülen diğer yayınların tanıtım,dağıtım ve satışı ile ilgili işleri yürütmek ve yayın bedellerini zamanında Başkanlığa göndermek,

o) Personelin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek,

p) Tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek,

r) Müftülük giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlamak; yangın ve sabotaja karşı tedbirler ile diğer koruyucu güvenlik tedbirlerini almak; sivil savunma ile ilgili program ve alarmları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

s) Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

ş) Camilerin temizliği, bakımı,onarımı, çevre tanzimi ve teberrükât eşyası ile ilgili

hizmetleri yürütmek,R-10/26 NİSAN-2006

t) Cami ziyaretlerinin İslâm adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında islami kurallara uymayan ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaatı rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak,

u) Camilerde toplanacak yardımlar konusunda yardım toplama mevzuatına ve Başkanlık talimatlarına göre hareket etmek,

v) Mahalli basını takip etmek ve gereğini yapmak,

y) Müftülük çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını takip

etmek; istatistikî bilgileri derlemek; görev alanı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak,

İlçe Müftüsü

Madde 93- İlçe müftüsü,bulunduğu ilçede müftülük teşkilatının birim amiri

olup, ilçe hudutları içinde müftülük görevlerini yürütmek ve denetlemekle görevlidir.

Temsil ve Bağlılık

Madde 94- İl müftüsü görevli bulunduğu ilde, ilçe müftüsü de görevli bulunduğu ilçede Başkanlığı temsil eder. İl müftülükleri müftülük hizmetlerinin yürütülmesinde Başkanlığa, ilçe müftülükleri de il müftülüğüne bağlıdır.

 

AKYAKA İLÇEMİZİN TARİHÇESİ

Kızılçakçak adı ile bilinen ilçemiz 1534 yılında Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından feth edilerek Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.1877-1878 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında çıkan halk arasında 93 Harbi adı ile bilinen savaşa kadar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde kalan ilçemiz bu savaş sonrasında ÇarlıkRusyası işgali altında kalmıştır.1914 yılında çıkan 1.Dünya Savaşı sonlarına doğru 1917 yılında Çarlık Rusyasında vuku bulan Bolşevik ihtilali sonrasında rejim değiştiren Rusya S.S.C.B. adını alarak topraklarımızdan çekilmiştir.1917 yılından sonra Ermeni işgali altında kalan topraklarımız, 3 Kasım 1920 tarihinde Kazım Kara Bekir Paşa komutasındaki Türk orduları tarafından kurtarılarak tekrar Türk topraklarına katılmıştır. 1922 ve 1926 yılları arasında ilçe teşkilatı olan Akyaka 1926 yılında Arpaçay ilçesine bağlanmak sureti ile Bucak idari birimine dönüştürülmüştür.1961 yılında Ülkemiz genelinde yapılan isim değişikliği sırasında ilçemiz Kızılçakçak ismini değiştirerek bugünkü ismi olan Akyaka adını almıştır.4 Haziran 1972 yılına kadar muhtarlıkla idare edilen Akyaka Bucağı yapılan ara seçimler ile belediye teşkilatına kavuşmuştur. 19.06.1987 tarihinde kabul edilen 3392 sayılı 103 yeni ilçe kurulması ile ilgili kanun kapsamına alınarak 29 Temmuz 1988 gün ve 3392 sayılı kanun gereğince mülki taksimat yapılarak Akyaka İlçesi olarak idare yapısına kavuşmuştur.